Modern Anarşizm

İnsan acizliğini, zayıflığını kabul edip onu sahiplendiği zaman; bir Tanrı olup Cennet’i yaratabilir.

Giriş

 • Var olan topluluk yönetim sistemlerinin eleştirileri yapılacak, tarihsel süreçler üzerinden deterministik örneklerle desteklenerek neden insan medeniyeti için uygun olmadıkları, sürdürülebilir sistemler olmadıkları anlatılacaktır.
 • Geçmişten günümüze yaşanan medeniyet devrimleri ve teknoloji arasındaki kronolojik ilişkiler kullanarak, yaşanan devinimlerdeki görünmez kuvvet olan teknolojinin etkileri anlatılacaktır.
 • Küresel ve güncel olabilecek önemli bir problem olan covid pandemisi üzerinden, teknoloji, medeniyet ve ahlak kavramının neden birlikte yükselmesi gereken üç parametre olduğu yine tarihsel kronolojik ilişkiler parametrelerine göre ispatlanacaktır. Bu üç denge arasındaki frekânsın daha da açılması durumunda yaşanabilecek problemler anlatılacaktır.
 • İçeriğin sonraki bölümlerinde bu üç parametre; yani teknoloji, ahlak ve medeniyet bir Öklid sabiti gibi kullanılacak, problemlerin sebeplerinin betimlendiği kısımlarda mutlaka bu parametlerin birisindeki dengesizlikten bahsedilecektir.
 • Marx’ın kapitalizm ve devletçilik hakkındaki tahminleri değerlendirilecek, haklı olabileceği tahminleri betimlenecek. Teknoloji parametreleri teorilerinde yeteri kadar var olmadığı için hatalı olabilecek tahminleri üzerinde yorumlar yapılacaktır.
 • Mevcut olan siyaset teorileri içerisinde Modern Anarşizmin neden en doğru topluluk yönetimine en yakın teori olduğu ve neden kaçınılmaz olduğu anlatılacaktır.
 • Modern Anarşizm anlayışı ile klasik Anarşist teorilerdeki kesişim noktaları betimlenecektir. Neden devletçiliğin olmazsa olmaz olduğu ve hangi koşullar altında Anarşist anlayışla birlikte devletçilik anlayışının mümkün olabileceği anlatılacaktır.
 • Medeniyetlerin gelişebilmesi ve insan türünün devam edebilmesi için neden insanın kendi yönetimini bir başkasına vermesi gerektiği anlatılacak, insanın doğal zayıflıklarının ne gibi hayati problemler getirebileceğinden bahsedilecektir.
 • Bu bölüme kadar bahsedilen problemlerin yaşanmayacağı bir topluluk yönetimi sisteminin, hangi şartlar altında mümkün olabileceği irdelenecek ve mükemmel topluluk yönetimi sisteminin kavramsal olarak bir tanımı yapılacaktır.
 • Tanımı yapılan mükemmel topluluk yönetimi sisteminin kavramsal tanımları teknik olarak desteklenecek, teori soyut ve somut olarak birleştirilmeye başlanacaktır.

Problemler

Medeniyetler ve teknoloji ilişkisi

Covid ve Teknoloji ilişkisi

Ahlak ve medeniyet ilişkisi

Kapitalizm ve Marx

Neden Anarşizm?

Anarşist Devlet

İhtiyacımız olan nedir?

Modern yöneticiler nasıl var olacak?

Süper Yönetici

Ön tanımlı evrensel yasalar

 • Herkes dil din ırk cinsiyet ayrımı gözetmeksizin hukuk önünde ve kamusal alanda eşittir.

Yerel kanunlar

Yerel sınırlar

Topluluk yönetimi

Şikayet

İstek

Yargıçlar

Mahkemeler

Finans

Borçlanma ve para basımı

Devrim

Engeller

Sahte kullanıcı problemi

Depolama problemi

Sonuç

--

--

Herkes herkesten sorumludur. Olmalıdır!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store